Overenaauta.cz Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Článek I
Obecná ustanovení

1. Společnost New Goal s.r.o. se sídlem v Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČO 28908431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového inzertního portálu na adrese www.overenaauta.cz.
2. Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodné podmínky portálu www.overenaauta.cz, (dále jen „VOP), které upravují některé práva a povinnosti Provozovatele a třetích osob při poskytování a využívaní služeb Provozovatele. VOP jsou také neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem a jsou zveřejněné a dostupné v elektronické formě na adrese www.overenaauta.cz (dále jen „Webová stránka“).
3. VOP jsou závazné pro všechny uživatele Služeb Provozovatele a vycházejí z obecně závazných právních předpisů platných v České republice.
4. Výklad pojmů. Následné pojmy budou mít ve VOP a/anebo ve Smlouvě následovné významy:
a. Služby jsou služby poskytované Provozovatelem na Webové stránce, jejichž rozsah a/anebo specifikace závisí na aktuální nabídce. Služby můžou být Provozovatelem nabízené jak individuálně tak v rámci tzv. balíků služeb. Rozsah a druh Služeb poskytovaných Klientům je uvedený v Objednávce a/anebo ve Smlouvě. Službou je především Inzerce a Reklama.
b. Inzercí je uveřejňování inzerátů v textové podobě s případnou fotodokumentací na Webové stránce za úplatu, jestliže není uvedeno v těchto VOP a/anebo Smlouvě jinak. Předmětem inzerce může být jen prodej nových anebo ojetých osobních a užitkových (nákladních) automobilů a motorek. Inzerce Klientů (fyzických osob) zadávaná pro soukromé účely vlastním jménem a na vlastní účet se označuje jako „Soukromá Inzerce“. Inzerce Klientů, kteří podnikají v oblasti nákupu, prodeje a zprostředkování nákupu a prodeje automobilů a motocyklů se označuje jako „Firemní Inzerce“. Soukromá Inzerce je poskytována bezplatně v maximálním počtu dva (2) inzeráty. Firemní Inzerce je poskytována za úplatu dle aktuálního Ceníku.
c. Reklama je uveřejnění reklamních oznámení v grafické a/anebo textové podobě na Webové stránce za úplatu, a to především formou reklamního banneru.
d. Klient je fyzická anebo právnická osoba, která si v souladu s těmito VOP a/anebo Smlouvou objednává Služby.
e. Soukromý Inzerent je Klient definovaný v článku II bode 1 těchto VOP.
f. Firemní Inzerent je Klient definovaný v článku II bode 2 těchto VOP.
g. Objednávka je písemná objednávka (zahrnuje i objednávku zaslanou elektronickou poštou) Služeb vyplněná Klientem a akceptována Provozovatelem, jež má formu a obsahové náležitosti stanovené Provozovatelem.
h. Smlouva je smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Klientem, na základě které Provozovatel poskytuje Klientovi Služby; neoddělitelnou součástí Smlouvy, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, jsou VOP a Objednávka. Smlouva může byť domluvená i ústní formou a smluvní podmínky jsou v tomto případě uvedené v Objednávce a/anebo VOP. Smlouva se považuje za uzavřenou i momentem úspěšné registrace Klienta na Webové stránce
i. Smluvními stranami jsou Provozovatel a Klient.
j. Ceník je ceník Služeb poskytovaných Provozovatelem.
5. Pokud některé pojmy definované v těchto VOP budou mít ve Smlouvě a/anebo Objednávce definovaný jiný význam, budou vykládané v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě a/anebo Objednávce.

Článek II
Pravidla pro Inzerci

1. Soukromou Inzerci může zadávat jen Klient - fyzická osoba, která prodává svůj vlastní majetek (dále „Soukromý Inzerent“).
2. Firemní Inzerci zadává Klient - fyzická anebo právnická osoba, která využívá inzertní prodej předmětů v rámci výkonu své podnikatelské (obchodní) činnosti (dále „Firemní Inzerent“).
3. Klient se musí pro využívání Služeb zaregistrovat na Webové stránce. Provozovatel v žádném případě pro účely registrace neshromažďuje osobní údaje fyzických osob, které podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Registrace probíhá vyplněním online registračního formuláře dostupného na Webové stránce. Údaje uváděné v registračním formuláři musí být pravdivé a aktuální. Vykonáním registrace Klient uděluje svůj souhlas s těmito VOP. Provozovatel má právo požadovat od Firemního Inzerenta uvedení í některých dalších údajů, a to především pro účely fakturace ceny za poskytnuté Služby.
4. Firemní Inzerce se uveřejňuje obvykle na základě Objednávky a/anebo na základě uzavřené Smlouvy. Firemní Inzerent je oprávněný úplně anebo částečně zrušit konkrétní Objednávku, resp. objednané Služby před jejich poskytnutím zasláním e-mailové anebo písemné zprávy Provozovatelovi s vyjádřením jeho vůle úplně anebo částečně zrušit Objednávku, resp. objednané Služby.
5. Klient plně zodpovídá za obsah Inzerce, a to včetně textu a fotografií. Jestliže Inzerce obsahuje jakékoliv grafické znázornění, logo, fotografii anebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání vztahů s autorem tohoto díla zodpovídá výlučně Klient v plném rozsahu. Klient souhlasí s tím, že jestli budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v předcházející větě vznesené jakékoliv nároky, zavazuje se Klient tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit. Cena uváděná v inzerátech musí byť konečná, tudíž i včetně DPH a v korunách českých Kč. Klient je při přidávání Inzerce povinný zabezpečit, aby její obsah byl v souladu s platnými právními předpisy České republiky a těmito VOP a/anebo Smlouvou, především:
a. je povinný inzerovat jen předměty, kterých prodej je v České republice povolený a jejich nabytí je v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
b. je povinný obsah Inzerce upravit tak, aby tím nezasahoval do práv jiných osob a žádným způsobem neznevažoval jejich dobré jméno a nepoškozoval národní, etnické či náboženské cítění,
c. nesmí v Inzerci nabízet jiné produkty anebo služby, kromě těch, které přímo souvisí s danou nabídkou,
d. je odpovědný za pravdivost a aktuálnost všech uváděných údajů,
e. nesmí několikrát uveřejnit Inzerci se stejnou nabídkou, jestliže by původní nabídka byla stále platná (platí pro Firemní Inzerenty),
f. v rámci Inzerce musí vždy inzerovat konkrétní produkt, ne svou podnikatelskou činnost jako celek, to se netýká případu, kdy má Klient objednanou Reklamu (platí pre Firemní Inzerenty).
6. Klient registrací na Webové stránce dává souhlas s uveřejňováním vlastních kontaktů v něm zadané Inzerci, která je dostupná na celosvětové informační síti Internet.
7. Klient registrací na Webové stránce dává souhlas k tomu, že Provozovatel může podle vlastního rozhodnutí vykonat propojení Inzerce na jiné internetové inzertní portály spolupracující s Provozovatelem.
8. Provozovatel není povinný zabezpečit uveřejňování Inzerce jiným systémem než je standardní na Webové stránce.
9. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit anebo nezveřejnit Inzerci (případně vymazat celé konto), jestliže:
a. při zadávání Inzerce byla porušena pravidla uvedená v těchto VOP,
b. její obsah může poškodit dobré jméno Provozovatele anebo jiných fyzických a právnických osob.
10. V případě, že Soukromou Inzerci neoprávněně využívá fyzická anebo právnická osoba na podporu své obchodní činnosti, bude její konto zablokované proti dalšímu využívání Inzerce a zároveň jí bude e-mailem zaslán platný Ceník.
11. Provozovatel si vyhrazuje právo při zablokování konta uzamknout i údaje v profilu, z důvodu jejich možného pozměnění za účelem dalšího porušování podmínek uvedených v těchto VOP. V případě změny anebo vymazání profilu je nutné kontaktovat Provozovatele.
12. Klient je povinný pravidelně aktualizovat svou Inzerci uveřejněnou na Webové stránce a v případě neaktuálnosti takovou Inzerci vymazat z aktuální nabídky. V případě neaktualizování Inzerce během třiceti (30) dnů může být Inzerce vyřazena z aktuální nabídky.

Článek III
Pravidla pro Reklamu

1. Reklama se uveřejňuje na základě Objednávky a/anebo na základě uzavřené Smlouvy.
2. Předmětem Reklamy může být především reklamní oznámení zaměřené na propagaci Klienta a/anebo Klientem nabízené zboží a služby. Reklama musí být v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Další podrobná pravidla pro uveřejňování Reklamy můžou být předmětem Smlouvy.
3. Pokud nebude výslovně v Smlouvě uvedené jinak, na uveřejňování Reklamy se přiměřeně použijí ostatní ustanovení těchto VOP.

Článek IV
Cena Služeb a platební podmínky

1. Sazba ceny za objednané Služby je kalkulována dle Ceníku platného v den objednání Služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo změn Ceníku. Platnost nového Ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na Webové stránce, pokud není v Ceníku uvedené jinak.
2. Všechny ceny uvedené v Ceníku jsou částkami, které nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedené jinak. Sazba DPH je stanovená dle platného zákona a je v daňových dokladech zvlášť vyčíslená.
3. Cenu za Služby je Klient povinný uhradit Provozovatelovi bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený ve Smlouvě anebo na faktuře řádně a včas. Faktura (daňový doklad) je Provozovatelem obvykle vystavená po zpřístupnění a/nebo poskytnutí Služeb Klientovi, resp. na začátku období, na které si Klient objednal Služby. Faktura bude vystavená zpravidla za celé období, na které si Klient využívání Služeb objednal. Doba splatnosti faktur je čtrnáct (14) dní ode dne vystavení faktury.
4. Případné námitky vůči faktuře vystavené Provozovatelem je Klient oprávněný vznést u Provozovatele nejpozději do pěti (5) dní ode dne doručení faktury.
5. V případě, kdy Klient zaplatí fakturu po splatnosti, je Provozovatel oprávněný účtovat Klientovi úrok z prodlení ve výšce 0,05 % z dlužné sumy za každý den prodlení, a zároveň je oprávněný dočasně, až do zaplacení fakturované částky, pozastavit další poskytovaní Služeb. Pokud Provozovatel pozastaví Klientovi poskytování Služeb z důvodů uvedených v předcházející větě anebo z jiných důvodů uvedených v těchto VOP, není povinný poskytnout Klientovi žádnou náhradu za jeho objednané Služby, které nemohl během tohoto pozastavení využívat. Nárok Provozovatele na náhradu škody tímto není dotknutý.
6. V odůvodněných případech, hlavně v případě nových Klientů a Klientů, u kterých existuje riziko, že by cena Služeb nemusela být uhrazená řádně a včas, je Provozovatel oprávněný žádat zálohu nebo platbu předem na základě vystavené faktury s datem splatnosti nejpozději v den, který je označený jako začátek používání Služeb. V případě, že platba nebude uskutečněná, Provozovatel má právo odmítnout Klientovi objednané Služby zpřístupnit.
7. Pokud Klient zruší objednané Služby během jejich poskytování, Provozovatel má nárok na cenu za skutečně poskytnuté Služby za celou dobu jejich poskytování určenou dle Ceníku.

Článek V
Trvání Smlouvy

1. Smluvní vztah se uzavírá obvykle na dobu určitou s účinností ode dne podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, pokud ve Smlouvě není uvedené jinak.
2. Pokud není ve Smlouvě uvedené jinak, Smlouvu je možné před uplynutím doby její platnosti ukončit:
I. písemnou dohodou Smluvních stran,
II. písemnou výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran i bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná plynout od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi,
III. odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran, pokud druhá Smluvní strana poruší svoje povinnosti podle Smlouvy podstatným způsobem.
IV. Písemná výpověď, resp. písemné oznámeni o odstoupení od Smlouvy musí být doručené druhé Smluvní straně na její adresu uvedenou ve Smlouvě, resp. na jinou adresu této Smluvní strany, kterou tato Smluvní strana písemně oznámí druhé Smluvní straně.

Článek VI
Reklamace

1. Klient má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Provozovatele.
2. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději deset (10) dnů ode dne, kdy Klient chybu zjistil, nebo mohl zjistit.
3. Reklamaci je Klient oprávněný uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele, e-mailem na adresu: newgoal@email.cz), přičemž reklamace musí být doručená Provozovatelovi. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do pěti (5) dní ode dne jejího převzetí.
4. Chybou na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služeb, uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než sedm (7) hodin za období předešlých čtyřiadvaceti (24) hodin. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Služby nejsou u Klienta dostupné v důsledku výpadku připojení Klienta na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel nezodpovídá a/nebo které jsou mimo dosah Provozovatele.
5. Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu anebo formou náhradních Služeb.

Článek VII
Omezení odpovědnosti Provozovatele

1. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním Inzerce na Webové stránce.
2. Provozovatel nezodpovídá za obsahovou část Inzerce zveřejněné na Webové stránce a ani za její gramatickou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost uvedených údajů.
3. Provozovatel nezodpovídá za Případné právní a ani jiné vady zboží uvedeného v Inzerci a ani za plnění příslušné smluvní strany, která je zavázaná dodat anebo odebrat zboží uvedené v Inzerci.
4. Provozovatel není činný jako zprostředkovatel, obchodní zástupce a/anebo zplnomocněnec Klientů a nepobírá od Klientů žádnou formu provize za zprostředkování prodeje nebo koupi zboží uvedeného v Inzerci.
5. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na Webové stránce a neposkytuje žádnou záruku při používání takých informací pro příslušný účel.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto VOP. Aktuální znění je zveřejněné na Webové stránce s uvedením data, od kterého je platné. Platností nových VOP ztrácejí Platnost původní VOP.
2. Právní vztahy neupravené v Smlouvě nebo těchto VOP se řídí platnými právními předpisy ČR.
3. V případě, pokud se některé ustanovení Smlouvy a/nebo VOP stanou celkem anebo z části neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, není tím dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým a to takovými, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení a smluvní vůli, kterou v něm Smluvní strany projevili. Do doby dosáhnutí dohody se místo těchto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení použijí ustanovení příslušných právních předpisů.
4. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 28.6.2010


Specialista na pneu dodává kvalitní levné pneumatiky a disky - to je PneuShop1.cz.